Algemene voorwaarden

Rotec MontageTechniek BV

 J.W. Hofman, h.o.d.n. Rotec MontageTechniek BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76930629 en is gevestigd aan de Barbarastraat 23 (6151 CH) te Munstergeleen.


Artikel
 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: Het Bedrijf of Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 5. Aannemer: De natuurlijke persoon die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Rotec.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Rotec aanbiedt betreft montagetechniek in de ruimste zin van het woord. In het bijzonder zien de werkzaamheden op het monteren van stellingen en aanrijbeveiligingen alsmede het aanbrengen van, en diamantboren en epoxyvloeren.
 8. Overeenkomst: De Overeenkomst waarbij Rotec zich jegens Opdrachtgever verbindt, om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld.
 9. Opdracht: De werkzaamheden gevraagd door Opdrachtgever die uitgevoerd worden door Rotec.
 10. De website die door Rotec gebruikt wordt is https://www.rotecmontage.nl/.


Artikel
 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod c.q. offerte van Rotec, elke Overeenkomst tussen Rotec en Opdrachtgever en op elke dienst die door Rotec wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Rotec aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Rotec is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde en aanvullende (vervolg)opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.


Artikel 3 
– Het Aanbod

 1. Alle door Rotec gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Rotec is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Rotec het recht een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Rotec gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Rotec niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de overeenkomst.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, of deze gegevens naderhand wijzigingen, heeft Rotec het recht om de in het aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Eventuele opgenomen termijnen en uren in het aanbod van Rotec zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rotec niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Rotec heeft aanvaard. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment dat Rotec na een mondelinge of schriftelijke Oproep van Opdrachtgever is gestart met de feitelijke uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven, zal Rotec de opdracht schriftelijk of telefonisch bevestigen.
 3. Rotec is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Alle door Rotec gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. Rotec heeft het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Rotec gegronde reden te weigeren.
 6. Indien de Werkzaamheden een eerste maal worden uitgevoerd voor Opdrachtgever en de Werkzaamheden dit vereisen, bevat het aanbod een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Rotec niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.
 8. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst aangaan met Rotec, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.


Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen of indien een offerte door Rotec is uitgebracht voor de duur als in de offerte vermeld.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. Zowel Opdrachtgever als Rotec kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Rotec nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Rotec is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Rotec ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd om een Opdracht tot 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos te annuleren of op te zeggen, mits de opzegging expliciet schriftelijk aan Rotec geschiedt. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst binnen 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden opzegt, zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd alsmede gederfde inkomsten (hieronder tevens verstaan reeds gereserveerde uren. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.
 6. Indien Rotec na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Rotec.
 7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Rotec voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.


Artikel 6 – Uitvoering werkzaamheden

 1. Rotec zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Rotec ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door hem geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel. Rotec beschikt over een Vca-certificaat, alle werkzaamheden worden verricht met inachtneming van de normen en eisen op gebied van veiligheid.
 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Rotec niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Rotec, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Rotec vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Rotec expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Rotec zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Rotec te vergoeden. 
 4. Indien Rotec bij het uitvoeren van de Werkzaamheden gebruik maakt van machines en/of apparatuur van Opdrachtgever zal Rotec de gebruikte machines c.q. apparatuur met de nodige zorgvuldigheid behandelen en zonder beschadigingen retourneren. Bij constatering van eventuele opgelopen beschadigingen aan de door Rotec gebruikte machines c.q. apparatuur zullen Partijen in overleg treden om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Rotec is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht een door Rotec direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Rotec. Daarenboven is Rotec gerechtigd alle voor hem uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde werkuren).
 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de overeenkomst niet hervat kan worden, is Rotec gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Rotec volledig te voldoen.
 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  1. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, plattegronden, kabel- en leidingweergaven, overzichten, huisaansluitingen en meer) tijdig en op de door Rotec gewenste wijze aan Rotec ter beschikking worden gesteld.
  2. Rotec op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Rotec gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
  3. De door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Rotec geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst c.q. werkzaamheden.
  4. Rotec tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van hulpmiddelen, waaronder in ieder geval het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschap ten behoeve van het realiseren van een kabelmof verbinding.
  5. Alvorens de aanvang van de Werkzaamheden van Rotec er een controle van de werklocatie wordt uitgevoerd, waaronder in het bijzonder de controle op de aanwezigheid van kabels en leidingen aan de hand van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen en/of plattegronden.
  6. Rotec tijdig beschikt over eventueel benodigde beveiliging en meer welke door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  7. De werklocatie in zodanige staat is dat Rotec ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten.
  8. Rotec op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
  9. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval.
  10. De werklocatie dient (indien noodzakelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Rotec opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
  11. Op de werklocatie dienen de door Rotec en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Rotec gerekend worden.
  12. In geval van grond, – of bodemwerkzaamheden waarbij Rotec op enigerlei betrokken is, is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Rotec. Ook dient Opdrachtgever Rotec te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Rotec gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
  13. Rotec vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden.
  14. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder gevolgschade aan zaken en goederen te voorkomen.
  15. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Rotec gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  16. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Rotec nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Rotec om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
  17. De door de aanneming van werk overblijvende (bouw)materialen waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Rotec afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Rotec of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Rotec recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Rotec schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Rotec bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Rotec gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 7 kalenderdagen tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 3. Rotec spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 5. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Rotec gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 6. Indien Rotec te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt (uiterlijk 7 kalenderdagen) en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 7. Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Rotec kan worden toegerekend.
 8. Rotec is niet aansprakelijk voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Rotec.
 9. Rotec is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

Artikel 8 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Rotec is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Rotec Opdrachtgever tijdig informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Rotec de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Rotec gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld asbest, is Rotec gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.


Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Rotec genoodzaakt is eventuele bijkomende kosten te maken (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten), welke redelijkerwijs niet voor rekening van Rotec behoren te komen, is Rotec gerechtigd deze kosten te verhalen op Opdrachtgever. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, wordt een toeslag voor overuren gerekend zoals overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval bijgesteld worden wanneer Rotec de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Rotec werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Rotec (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Rotec ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d. is Rotec gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Rotec begint met de uitvoering van de overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van eventuele in het kader van de opdracht aangeschafte materialen vooraf te vergoeden.
 5. Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Rotec gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen.
 6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Rotec. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Rotec een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 8. Rotec is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
 9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Rotec bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Rotec), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.


Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in verzuim. Opdrachtgever zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Rotec aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Rotec meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Rotec is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Rotec, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien Rotec, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Rotec gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.


Artikel 11 – Opschorting

 1. Rotec, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Rotec, na het sluiten van de overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is.
 • Door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Rotec kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Rotec gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Rotec kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is deze gehouden een schadevergoeding aan Rotec te voldoen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rotec, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Rotec zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 12 – Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
 2. Rotec voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Rotec in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Rotec gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Rotec gehouden om een kosteloos herstel van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. De garantie vervalt zodra Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt, laat maken aan het opgeleverde of het opgeleverde naar het oordeel van Rotec verkeerd gebruikt of onderhoudt.


Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van bouwmaterialen, gegevens, documenten, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht. Het voorgaande geldt ongeacht of Opdrachtgever, of een ten tijde van levering op locatie aanwezige derde de zaken namens Opdrachtgever, in ontvangst heeft genomen.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Rotec is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Rotec wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Rotec, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Rotec en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Rotec buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Rotec de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden of extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Rotec het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.
 5. Indien Rotec de Werkzaamheden niet op de overeengekomen dagen en tijden kan verrichten in verband met ziekte geldt dit als overmacht. Rotec zal in dit geval met Opdrachtgever nader overeenkomen wanneer de Werkzaamheden alsnog kunnen worden uitgevoerd.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van werkzaamheden en/of uitvoeren van opdrachten door Rotec leidt tot aansprakelijkheid van Rotec jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Rotec in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw). De aansprakelijkheid van Rotec is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. Rotec is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Rotec is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan ten gevolge van foutieve of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde plattegronden, tekeningen, informatie en bescheiden, waaronder in het bijzonder de vermelding en aanwijzing van aanwezige kabels en leidingen.
 4. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Rotec aansprakelijk is (gebleken), dient Rotec in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 5. In geval van maatvoering is Rotec niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. opdracht heeft de verantwoordelijkheid en verplichting een eindcontrole te verrichten.
 6. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Rotec zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Rotec niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk. Rotec is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van (gevolg)schade te wijten aan ondeugdelijk materiaal beschikbaar gesteld door opdrachtgever ten behoeve van de realisatie van voorgenoemde kabelmof verbinding.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Rotec is niet aansprakelijk voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Rotec in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 11. Rotec staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Rotec verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Rotec, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Rotec vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Rotec binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert behoudens de gevallen waarbij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Rotec. De aansprakelijkheid van Rotec vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Rotec en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Rotec op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Rotec zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Rotec niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Rotec en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Rotec verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Rotec op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Rotec verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Rotec van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3.  Opdrachtgever vrijwaart Rotec voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Rotec voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Rotec verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Rotec tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Rotec (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Rotec en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die hij uitdrukkelijk bij de overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Rotec rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Werkzaamheden van Rotec of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@rotecmontage.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Rotec de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Rotec zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Rotec en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen die ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Rotec en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.